OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Nákup v internetovom obchode Alusi.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.2. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.
1.3. Predávajúci: INSPIRATION, s.r.o., Pekarská 14, 917 01 Trnava
1.4. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.alusi.sk

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
2.1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.alusi.sk.
Tovar si môže objednať, po zaregistrovaní sa, korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode www.alusi.sk, zaslaním objednávky e-mailom na adresu info@alusi.sk , alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v časti "Kontakty".
2.2. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude predajcom kontaktovaný e-mailom, prípadne telefonicky za účelom potvrdenia zaslanej objednávky.
2.3. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
2.4. Kupujúci vystavením a zaslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených  údajov.
2.5. Každá objednávka musí obsahovať:
Meno kupujúceho, prípadne názov spoločnosti
Poštovú adresu pre doručenie tovaru
Telefónne číslo alebo e-mail
Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
Počet kusov z každej objednávanej položky tovaru
Dátum vystavenia objednávky
Spôsob úhrady za tovar
Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
- Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom na bankový účet predajcu (č.účtu a variabilný symbol je obsahom potvrdenia objednávky)
- Pri prevzatí tovaru : poštovou alebo kuriérnou dobierkou
3.2. Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
3.3. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
3.4. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Alusi.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
3.5. Ceny za dodanie tovaru sa odvíjajú od cien poskytovateľa prepravných služieb a v aktuálnom období sú stanovené nasledovne:
Cena doporučenej zásielky v prípade platby vopred na bankový účet predajcu - objednávka do 30 EUR: 3 EUR/zásielka
Cena doporučenej zásielky v prípade platby vopred na bankový účet predajcu - objednávka od 30 EUR: 5,5 EUR/zásielka
Cena poštovej/kuriérnej dobierky - objednávka do 30 EUR: 4,5 EUR/zásielka
Cena poštovej/kuriérnej dobierky - objednávka od 30 EUR: 8    EUR/zásielka


4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).
Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky.


5. REKLAMÁCIE A SERVIS

5.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

5.2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

5.3. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať späť spolu s dokladom o zakúpení tovaru. (blok,faktúra, dodací list) na našu adresu.

5.4. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Samozrejme našou snahou je, aby táto lehota bola čo najkratšia.

5.5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené : použitím tovaru v rozpore s návodom na používanie, nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým alebo úmyselným poškodením, prirodzeným opotrebením vyplývajúcim z povahy výrobku, živelnou pohromou


6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.